Hlavní navigace
Úvod

Náhradní plnění na nákup kancelářských potřeb

Tzv. náhradní plnění vychází z §81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (Výklad MPSV k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, MPSV – Chráněný trh práce), který jednoznačně ukládá všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením (OZP), a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. To znamená přibližně za každou 25 osobu povinnost zaměstnat také 1 osobu se zdravotním postižením.

Takový subjekt může tedy dle zákona:

  • a) zaměstnat osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru
  • b) spolupracovat s někým, kdo tyto osoby přímo zaměstnává v podílu větším než 50 %
  • c) odvést příspěvek do státního rozpočtu

nebo kombinovat všechny uvedené způsoby.

Body b) a c) jsou tzv. náhradním plněním v případě, že daný subjekt nemůže nebo nechce osoby se zdravotním postižením přímo zaměstnávat.

 

Jak se počítá

Platná prováděcí vyhláška vypočítává povinný nákup od subjektů zaměstnávajících OZP z průměrné mzdy v národním hospodářství tak, jak ji zveřejňuje Český statistický úřad. Pro výpočet odvodu se vždy počítá průměrná mzda v 1.-3. čtvrtletí roku, za který se odvod provádí. Za rok 2022 se bude ve výpočtech používat průměrná mzda zveřejněná počátkem prosince 2022. Za rok 2021 byla průměrná mzda za 1. – 3. čtvrtletí 37 025 Kč.

Více na https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace

Subjekt, který nezaměstnává žádnou OZP, odvádí  do státního rozpočtu 2,5 násobek této průměrné mzdy. Tj. v roce 2022 to bylo 98 2650 Kč (např. v roce 2014 to bylo 62 948 Kč).

Druhou možností je nakoupit a uhradit ve sledovaném roce výrobky či služby od zaměstnavatele OZP ve výši 7 násobku průměrné mzdy. Za každého nesplněného zaměstnance bylo třeba nakoupit v roce 2022 za 7 * 39 306 = 275 142 Kč bez DPH (např. v roce 2018 to bylo 218 575 Kč bez DPH).

Subjekt, který řeší zákonný odvod nákupem od zaměstnavatele OZP, může uplatnit maximálně nejvyšší počet přepočtených OZP u poskytovatele v daném roce zaměstnaných.

Např. zaměstnavatel OZP s přepočteným počtem 50 osob může jednomu právnímu subjektu poskytnout „náhradní plnění“ pouze do výše  50 * 7 * 39 306 = 13 757 100 Kč bez DPH.

Pro rok 2023 zůstávají všechny výše uvedené výpočty platné. Od roku 2012 zavedl stát omezení celkového možného objemu tzv. náhradního plnění za poskytovatele ( právní subjekt) za kalendářní rok.

Kvóta se počítá jako 28 násobek průměrné mzdy v 1.-3 čtvrtletí posuzovaného roku a průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením v roce předchozím ! Tj. kolik OZP měl zaměstnavatel v roce 2022 v evidenci, tolik může poskytnout v roce 2023.

Od roku 2024 se očekává snížení násobku. Jeho nová hodnota je v legislativním procesu.

Příklad:
Zaměstnavatel OZP, který měl v roce 2022 50 osob, má úřadem práce stanoven limit 28 * 39 306 * 50= 55 028 400 Kč pro všechny své obchodující subjekty.
Plnění zákonných podmínek se hlásí do 15.2. roku následujícího (tj. za rok 2022 do 15. 2. 2023) místně příslušnému úřadu práce.

Stáhnout formulář pro úřad práce

Naše řešení

Společnost Activa byla, coby přední dodavatel kancelářských potřeb, od prvopočátku uplatňování zákona O zaměstnanosti kontaktována různými subjekty splňujícími zákonné podmínky poskytování tzv. náhradního plnění s nabídkami ke spolupráci. Stejně tak byla kontaktována svými zákazníky a žádána o dodávky potřeb pro chod kanceláří v režimu tzv. náhradního plnění.

Situaci ještě vyhrotilo podnikání několika soukromých subjektů, které začaly ve velkém realizovat tzv. náhradní plnění v dodávkách kancelářských potřeb. S ohledem na skutečnost, že státní dozorové orgány tyto dodávky uznávaly a nadále uznávají jako řádné náhradní plnění, reagovala společnost Activa v zájmu zachování svého tržního podílu založením dceřiné společnosti Office Assistance. Activa převedla od ledna 2009 všechny své zaměstnance se změněnou pracovní schopností do nové dceřiné společnosti Office Assistance.

V reakci na změnu legislativy v roce 2012 a výrazné snížení „kapacity“ náhradního plnění ve společnosti Office Assistance pak byla Activa donucena poskytovat v rámci své velkoobchodní činnosti komplexní sortiment potřeb pro kancelář nových společnostem (zaměstnavatelům zdravotně postižených), které mají „volné“ kapacity tzv. náhradního plnění. Tyto společnosti obchodují vždy na své jméno a služeb společnosti Activa využívají v různé míře (např. katalogy, e-shop, doprava).

Stanovisko společnosti Activa k uplatňování kancelářských potřeb jako náhradní plnění


Od počátku existence tzv. náhradního plnění nesouhlasíme s uplatňováním dodávek a prodeje kancelářských potřeb jako řešení náhradního plnění, neboť se nejedná o výrobky, služby ani zadávání výrobního programu.

Realita trhu a existence specializovaných firem zaměřených na obchodování se zbožím různé povahy ( kancelářské potřeby, občerstvení, ochranné pomůcky, úklidové prostředky) v režimu náhradního plnění a hlavně uznávání tohoto řešení kontrolními orgány nás donutilo v rámci svých velkoobchodních aktivit prodávat komplexní sortiment také firmám zaměstnávajícím zdravotně postižené osoby k jejich vlastní podnikatelské činnosti.

Tzv. náhradní plnění výrazně poškodilo celý trh komplexních dodávek potřeb pro kancelář. A nejen tento.

Všem svým obchodním partnerům doporučujeme řešit náhradní plnění především ve službách (úklidové firmy, ostraha, vedení účetnictví, archivace a skenování dokladů). U jiných plnění se vždy musí jednat o vlastní výrobky, nikoliv pouze dodávky zboží. Vždy by také měla být uzavřená smlouva s jasně definovaným ročním objemem.

 

Zákon o zaměstnanosti

Od 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která stanovuje, že dodavatel, tj. zaměstnavatel více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).

O tomto vložení úhrady přijde zákazníkovi notifikační e-mail, který musí pověřená osoba (pouze jeden e-mail) povinného zaměstnavatele do 14 dní evidenci každé vložené platby potvrdit, jinak dodavatelem vložené plnění nebude ÚP evidováno jako uskutečněné. K ročnímu hlášení se již nemusí dokládat dílčí přehledy plnění. Pro kontrolní orgány je zásadní evidence náhradního plnění u MPSV.

 

Změny v evidenci náhradního plnění od října 2019

Od 10.října 2019 došlo k přechodu na nový portál MPSV. S tímto přechodem nedošlo k žádné změně ve funkcionalitě či struktuře zadávaných dat evidence náhradního plnění (dále ENP), ale systém stále (k 21.10.2019) vykazuje řadu chyb. Nejdou vkládat všem zákazníkům/odběratelům uhrazené faktury a nejdou evidovat proplacené dobropisy. Na všechny nedostatky soustavně upozorňujeme MPSV.

Změna nastala při přihlašování jak na portál samotný, tak i při nahlížení a správě dokladů v ENP.

Pro dodavatele i odběratele náhradního plnění je nově nutné přihlašovat se prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace, a to buď e-identitou nebo datovou schránkou. E-identita je vhodná pouze pro OSVČ.

Stejný postup je nutný i pro schvalování vložených dokladů. Vložený doklad není možné schválit prostým proklikem přes potvrzovací e-mail, jako tomu bylo doposud.

DULEŽITÉ! Náhradní plnění se eviduje jako splněné až po vaší akceptaci. Neodkládejte zřízení svého přístupu k novému portálu.

Více informací naleznete na stránkách MPSV.

Náhradní plnění je možné uplatnit pouze na uhrazené faktury.


Případné dotazy k náhradnímu plnění nám můžete adresovat na adresu  nahradni.plneni@activa.cz.