Hlavní navigace
Úvod

Náhradní plnění

Tzv. Náhradní plnění vychází z §81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (Kompletní znění zákona o zaměstnanosti, Kompletní znění prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb.), který jednoznačně ukládá všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením (OZP), a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. To znamená přibližně za každou 25-tou osobu povinnost zaměstnat také 1 osobu se zdravotním postižením.

Takový subjekt může tedy dle zákona:

  • a) zaměstnat osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru
  • b) spolupracovat s někým, kdo tyto osoby přímo zaměstnává v podílu větším než 50%
  • c) odvést příspěvek do státního rozpočtu

nebo kombinovat všechny uvedené způsoby.

Body b) a c) jsou tzv. náhradním plněním v případě, že daný subjekt nemůže nebo nechce osoby se zdravotním postižením přímo zaměstnávat.

 

Jak se počítá

Platná prováděcí vyhláška vypočítává povinný nákup od subjektů zaměstnávajících OZP z průměrné mzdy v národním hospodářství tak, jak ji zveřejňuje Český statistický úřad. Pro výpočet odvodu se vždy počítá průměrná mzda v 1.-3. čtvrtletí roku, za který se odvod provádí. Za rok 2018 se bude ve výpočtech používat průměrná mzda zveřejněná počátkem prosince 2018. Za rok 2017 byla průměrná mzda za 1. – 3.čtvrtletí
28.761 Kč.

Více na https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace

Subjekt, který nezaměstnává žádnou OZP, odvádí  do státního rozpočtu 2,5 násobek této průměrné mzdy. Tj. v roce 2017 to bylo 71.902,50 Kč (např v roce 2014 to bylo 62.948 Kč).

Druhou možností je nakoupit a uhradit ve sledovaném roce výrobky či služby od zaměstnavatele OZP ve výši 7 násobku průměrné mzdy. Za každého nesplněného zaměstnance bylo třeba nakoupit v roce 2017 za 7*28.761 = 201.327 Kč bez DPH.

Subjekt, který řeší zákonný odvod nákupem od zaměstnavatele OZP, může uplatnit maximálně nejvyšší počet přepočtených OZP u poskytovatele v daném roce zaměstnaných.

Např. zaměstnavatel OZP s přepočteným počtem 50 osoby může jednomu právnímu subjektu poskytnout „náhradní plnění“ pouze do výše  50*7*28.761 = 10.066.350 Kč bez DPH.

Pro rok 2018 zůstávají všechny výše uvedené výpočty platné. Od roku 2012 zavedl stát omezení celkového možného objemu tzv. náhradního plnění za poskytovatele ( právní subjekt) za kalendářní rok.

Kvóta se počítá jako 28 násobek průměrné mzdy v 1.-3 čtvrtletí posuzovaného roku a průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením v roce předchozím ! Tj. kolik OZP měl zaměstnavatel v roce 2017 v evidenci, tolik může poskytnout v roce 2018. 

Příklad:
Zaměstnavatel OZP, který měl v roce 2017 50 osob, má úřadem práce stanoven limit
28*28.761*50= 40.265.400 Kč pro všechny své obchodující subjekty.
Plnění zákonných podmínek se hlásí do 15.2. roku následujícího ( tj. za rok 2016 do 15.2.2017) místně příslušnému úřadu práce.

Stáhnout formulář pro úřad práce

Naše řešení

Společnost ACTIVA byla, coby přední dodavatel kancelářských potřeb, od prvopočátku uplatňování zákona O zaměstnanosti kontaktována různými subjekty splňujícími zákonné podmínky poskytování tzv. náhradního plnění s nabídkami ke spolupráci. Stejně tak byla kontaktována svými zákazníky a žádána o dodávky potřeb pro chod kanceláří v režimu tzv. náhradního plnění.

Situaci ještě vyhrotilo podnikání několika soukromých subjektů, které začaly ve velkém realizovat tzv. náhradní plnění v dodávkách kancelářských potřeb. S ohledem na skutečnost, že státní dozorové orgány tyto dodávky uznávaly a nadále uznávají jako řádné náhradní plnění, reagovala společnost ACTIVA v zájmu zachování svého tržního podílu založením dceřiné společnosti Office Assistance. ACTIVA převedla od ledna 2009 všechny své zaměstnance se změněnou pracovní schopností do nové dceřiné společnosti Office Assistance.

V reakci na změnu legislativy v roce 2012 a výrazné snížení „kapacity“ náhradního plnění ve společnosti Office Assistance pak byla ACTIVA donucena poskytovat v rámci své velkoobchodní činnosti komplexní sortiment potřeb pro kancelář nových společnostem (zaměstnavatelům zdravotně postižených), které mají „volné“ kapacity tzv. náhradního plnění. Tyto společnosti obchodují vždy na své jméno a služeb společnosti ACTIVA využívají v různé míře (např. katalogy, e-shop, doprava).

Stanovisko společnosti ACTIVA k uplatňování kancelářských potřeb jako náhradní plnění


Od počátku existence tzv. náhradního plnění nesouhlasíme s uplatňováním dodávek a prodeje kancelářských potřeb jako řešení náhradního plnění, neboť se nejedná o výrobky, služby ani zadávání výrobního programu.

Realita trhu a existence specializovaných firem zaměřených na obchodování se zbožím různé povahy ( kancelářské potřeby, občerstvení, ochranné pomůcky, úklidové prostředky) v režimu náhradního plnění a hlavně uznávání tohoto řešení kontrolními orgány nás donutilo v rámci svých velkoobchodních aktivit prodávat komplexní sortiment také firmám zaměstnávajícím zdravotně postižené osoby k jejich vlastní podnikatelské činnosti.

Tzv. náhradní plnění výrazně poškodilo celý trh komplexních dodávek potřeb pro kancelář. A nejen tento.

Všem svým obchodním partnerům doporučujeme řešit náhradní plnění především ve službách (úklidové firmy, ostraha, vedení účetnictví, archivace a skenování dokladů). U jiných plnění se vždy musí jednat o vlastní výrobky, nikoliv pouze dodávky zboží. Vždy by také měla být uzavřená smlouva s jasně definovaným ročním objemem.

 

Zákon o zaměstnanosti

Od 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která stanovuje, že dodavatel, tj. zaměstnavatel více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).

O tomto vložení úhrady přijde zákazníkovi notifikační e-mail, který musí pověřená osoba (pouze jeden e-mail) povinného zaměstnavatele do 14 dní evidenci každé vložené platby potvrdit, jinak dodavatelem vložené plnění nebude ÚP evidováno jako uskutečněné. K ročnímu hlášení se již nemusí dokládat dílčí přehledy plnění. Pro kontrolní orgány je zásadní evidence náhradního plnění u MPSV.

Bohužel MPSV doposud nezajistilo on-line kontrolu přes účty povinných zaměstnavatelů, kterou již několik měsíců slibuje. Takže jedinou kontrolou může být vedle ruční evidence povinného zaměstnavatele výstup z evidence dodavatele, který může pro každého svého zákazníka rychle vygenerovat.

Více informací naleznete na stránkách MPSV –
https://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/enp/metodicka-podpora

Náhradní plnění je možné uplatnit pouze na uhrazené faktury.


Případné dotazy k náhradnímu plnění nám můžete adresovat na adresu  nahradni.plneni@activa.cz.