Hlavní navigace
Vše o nákupu

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o.

 (dále jen "podmínky" nebo "Všeobecné obchodní podmínky")

 

Všeobecné obchodní podmínky pro firemní zákazníky

 

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti ACTIVA spol. s r.o. se sídlem Praha 9 - Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00, IČO: 48111198, DIČ: CZ: 48111198  (dále jako „společnost ACTIVA nebo také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“ nebo "zákazník") při dodávkách kancelářského materiálu, drogistického zboží, občerstvení a dalšího zboží (dále jen „zboží“) ze sortimentu společnosti ACTIVA zákazníkovi na základě jeho objednávky. Kupujícím může být pouze podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, nikoliv spotřebitel.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti ACTIVA nakupující ze sortimentu internetového obchodu provozovaného společností ACTIVA na adrese obchod.activa.cz nebo na základě platného tištěného katalogu pro dané období, tj. pro podnikající fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku. Smluvní strany vylučují použití jakýchkoliv obchodních podmínek kupujícího na jejich smluvní vztah.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti ACTIVA (www.activa.cz) nebo k pozdějšímu datu v nich uvedenému. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je zákazník akceptuje. V případě, že se zákazník v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna závazek vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů. Na podmínky doručení navrhovaných změn obchodních podmínek zákazníkovi se vztahuje čl. IX. těchto podmínek.
 4. Veškeré vztahy mezi společností ACTIVA a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
 5. Zboží dodávané společností ACTIVA není určeno bez předchozího písemného souhlasu k dalšímu prodeji.
 6. E-mailová adresa prodávajícího je obchod@activa.cz.  Telefonické spojení prodávajícího je +420 286 007 100.

 

II. Objednávání zboží

 1. Objednávka může být společnosti ACTIVA zaslána prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese obchod.activa.cz , nebo poštou na adresu některé z poboček společnosti ACTIVA, tak, jak jsou uvedeny v  katalogu, nebo na internetových stránkách společnosti ACTIVA, podána telefonicky na telefonní číslo některé z poboček společnosti ACTIVA, tak jak je uvedeno v katalogu nebo na internetových stránkách společnosti ACTIVA, e-mailem na elektronickou adresu společnosti ACTIVA, tak jak je uvedena v tištěném katalogu nebo na internetových stránkách společnosti ACTIVA.
 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon nebo e-mailovou adresu).
  b) Kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis.
  c) Množství objednávaného zboží.
  d) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).
  e) Den dodání zboží dohodne-li se zákazník se společností ACTIVA odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.
  f) Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně také otisk razítka zákazníka.
  g) Jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec).
 3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost ACTIVA se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti ACTIVA se objednávka považuje za úplnou.
 4. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost ACTIVA povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost ACTIVA zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost ACTIVA zákazníka na tuto skutečnost upozorní.
 5. Zákazník bere na vědomí, že společnost ACTIVA není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.
 6. Telefonické hovory se společností ACTIVA mohou být monitorovány.
 7. Zákazník bere objednáním zboží na vědomí, že u zboží podléhajícímu zákonné povinnosti informovanosti o bezpečném zacházení a nebezpečných látkách jsou bezpečnostní listy a pokyny pro bezpečné zacházení na webu společnosti ACTIVA.

 

III. Kupní cena zboží

 1. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního ceníku společnosti ACTIVA. Společnost ACTIVA poskytne zákazníkovi na jeho žádost tištěný katalog platný pro dané období. Aktuální katalog je dostupný na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese obchod.activa.cz.
 2. Společnost ACTIVA si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží oproti ceně uvedené v tištěném katalogu v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů. Společnost ACTIVA bude zákazníka o těchto změnách vhodným způsobem informovat.
 3. Závazná kupní cena zboží je určována dle aktuálního katalogu společnosti ACTIVA zveřejněného na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese obchod.activa.cz.
 4. Neuvede-li zákazník na objednávce, že objednává zboží za ceny dle tištěného katalogu platného v daném období, má se nevyvratitelně za to, že objednává za ceny uvedené v katalogu zveřejněném na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese obchod.activa.cz. Pokud zákazník do objednávky uvede, že objednává dle tištěného katalogu platného v daném období a aktuální cena zboží je od uvedené ceny odlišná, a pokud o této změně ještě nebyl informován, je společnost ACTIVA povinna zákazníka dodatečně o této skutečnost vhodným způsobem informovat a zjistit, zda na objednávce trvá i v případě zvýšené ceny.
 5. V případě, že se společnosti ACTIVA nepodaří zákazníka kontaktovat podle předchozího odstavce v dostatečném předstihu tak, aby objednané zboží mohlo být dodáno ve lhůtě podle čl. VI.2., je společnost ACTIVA povinna dodat zboží za cenu uvedenou v tištěném katalogu.

 

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti ACTIVA podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy podle ustanovení § 1731 a násl. občanského zákoníku.
 2. K uzavření kupní smlouvy dochází:
  1. okamžikem doručení úplné objednávky společnosti ACTIVA za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu,
  2. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním zboží za změněnou cenu podle čl. III.4.,
  3. okamžikem uplynutí lhůty ke kontaktování zákazníka podle čl. III.5.,
  4. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II.4., podle toho, co nastane později.

 

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží v případě bezhotovostního převodu na účet společnosti ACTIVA uvedený na daňovém dokladu.
 2. V případě bezhotovostního převodu, nebo při online platbě platební kartou se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti ACTIVA, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností ACTIVA nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností ACTIVA.
 3. V případě, že zákazník hradí kupní cenu podnikatelskou platební kartou z účtu vedeného v zahraniční bance nebo bezhotovostním převodem z účtu vedeného v zahraniční bance, je společnost ACTIVA oprávněna účtovat zákazníkovi nevratný poplatek, a to ve výši částky odpovídající přímým nákladům, které společnosti ACTIVA v souvislosti s použitou platební metodou vznikly. Konkrétní výše uvedeného poplatku je uvedená na stránkách obchod.activa.cz/doprava-platba/.
 4. Kupní cena za zboží, které ACTIVA na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do čtrnácti dnů od dodání zboží zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který ACTIVA zákazníkovi vystaví, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později.
 5. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti ACTIVA podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností ACTIVA písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu společností ACTIVA a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 6. Společnost ACTIVA si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti ACTIVA neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost ACTIVA právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti ACTIVA uhradí.

 

VI. Podmínky dodání zboží

 1. Společnost ACTIVA dodá zboží na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době. Objednávky dodává na své náklady. Pouze v případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev nepřesáhne částku pro dopravu zdarma, je ACTIVA oprávněná účtovat poplatek. Částka pro dopravu zdarma i výše poplatku je uvedená na stránkách obchod.activa.cz/doprava-platba/. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky, nebo o její částečné plnění.
 2. Není-li mezi společností ACTIVA a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost ACTIVA dodat objednané zboží nejpozději do druhého pracovního dne od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny nejpozději do 16.00 hodin. Je-li objednávka doručena později, zavazuje se společnost ACTIVA dodat objednané zboží nejpozději do druhého pracovního dne od počátku pracovní doby pracovního dne následujícího po přijetí objednávky.
 3. Termíny dodání nadstandardního zboží, které není uvedeno v nabídce internetového obchodu na stránkách obchod.activa.cz (vizitek, razítek, hlavičkových papírů, reklamních  předmětů,, apod.), se stanovují individuálně dohodou v závislosti na charakteru výroby.
 4. Spolu s dodaným zbožím společnost ACTIVA vždy předá zákazníkovi dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen po zkontrolování kartonáže zboží (viz bod VII. "Reklamace a záruční doba") na dodací list uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat, orazítkovat a potvrdit tak převzetí zboží. Převzetí zboží může zákazník potvrdit též prostřednictvím aplikace v mobilním zařízení řidiče společnosti ACTIVA, a to uvedením jména přebírajícího a připojením podpisu přebírajícího. Nepotvrdí-li zákazník převzetí zboží, je společnost ACTIVA oprávněna odmítnout zboží zákazníkovi předat.
 5. Zákazník je povinen společnost ACTIVA neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. Společnost ACTIVA neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.
 6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
 7. Společnost ACTIVA vystaví zákazníkovi daňový doklad-fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží spolu s dodacím listem. Při dílčím plnění doručí ACTIVA zákazníkovi daňový doklad-fakturu následně po ukončení smluvně definovaného období. Zákazníkovi, který poskytl společnosti ACTIVA písemný souhlas, nebo takový souhlas vyjádřil v nastavení internetového obchodu,  zašle daňový doklad-fakturu v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mail zákazníka poskytnutý v písemném či elektronickém souhlasu.
 8. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
  1. Označení a číslo faktury.
  2. Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
  3. Bankovní spojení prodávajícího.
  4. Datum splatnosti kupní ceny.
  5. Popis dodaného zboží a jeho množství.
  6. Číslo objednávky kupujícího.
  7. Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
  8. Číslo příslušného dodacího listu.
 9. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti ACTIVA), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vracenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost ACTIVA vystaví zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.
 10. V případě vyžádané opravy daňového dokladu zákazníkem na jiný právní subjekt, nebo rozdělení daňového dokladu jinak, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit společnosti ACTIVA administrativní poplatek 100 Kč bez DPH.

 

VII. Reklamace a záruční doba

 1. Práva a povinnosti společnosti ACTIVA a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti ACTIVA za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.
 2. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Společnost ACTIVA je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží je společnost ACTIVA v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s náklady na jeho dodání. Společnost ACTIVA není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.
 5. Pro občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží. Individuální záruční doba je vždy na internetových stránkách společnosti v popisu konkrétního zboží nebo je uvedena v tištěném katalogu společnosti ACTIVA pro dané období.
 6. Záruční doba, pokud vyplývá z těchto obchodních podmínek, začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 7. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti ACTIVA, např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí ACTIVA záruční list i dodatečně.
 8. Zboží musí být používáno pouze k prvotnímu účelu, tak jak je to patrné z popisu zboží a jak je uvedeno v návodu na použití. Po dobu záruční doby nesmí být zboží jakkoliv upravováno, nesmí být porušeny ochranné prvky. V opačném případě záruka na zboží zaniká.

 

VIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce.
 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 6. Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Osobní údaje pro účely nabízení dalšího zboží z nabídky obchod.activa.cz budou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení. Ze zasílání se zákazník může kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na obchod@activa.cz. Odvolání tohoto souhlasu nemám vliv na dodávku zboží či služeb.
 8. Zákazník má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Zákazník má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.
 9. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 10. Zákazník souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek společnosti zákazníkem, za předpokladu, že si zákazník sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče. Více o cookies.

 

IX. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.
 2. Zpráva je doručena:
  1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z nabídky internetového obchodu na adrese obchod.activa.cz nebo z tištěného katalogu společnosti ACTIVA pro dané období. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti ACTIVA uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností ACTIVA a zákazníkem sjednány individuálně. Pro dodávku ze sortimentu internetového obchodu provozovaného společností ACTIVA na adrese www.activacek.cz platí všeobecné obchodní podmínky tohoto internetového obchodu.
 2. Písemnou dohodou mezi společností ACTIVA a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 3. Právní vztah společnosti ACTIVA a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.
 4. Pokud vztah mezi společnosti ACTIVA a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2024.

 

Všeobecné obchodní podmínky pro koncové/soukromé zákazníky

 

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti ACTIVA spol. s r.o., se sídlem Praha 9 - Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00, IČO: 48111198 (dále také jako „společnost ACTIVA“ nebo „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“ nebo „zákazník“) při dodávkách zboží ze sortimentu internetového obchodu provozovaného společností ACTIVA na adrese obchod.activa.cz (dále jen „internetový obchod“) zákazníkovi na základě jeho objednávky.
 2. Tyto všeobecné podmínky se vztahují výhradně na dodávky zboží nabízeného prostřednictvím internetového obchodu, které není určeno výhradně pro firemní zákazníky, tedy právnické a fyzické osoby, které zboží nakupují v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „zboží“).
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky internetového obchodu, tj. pro fyzické a právnické osoby, které společnosti ACTIVA zašlou prostřednictvím internetového obchodu svou objednávku, a které nenakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese obchod.activa.cz nebo k pozdějšímu datu v nich uvedenému. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je zákazník akceptuje. V případě, že se zákazník v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna závazek vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů.
 5. Veškeré vztahy mezi společností ACTIVA a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.
 6. Zboží dodávané společností ACTIVA není bez předchozího písemného souhlasu společnosti ACTIVA určeno k dalšímu prodeji.
 7. E-mailová adresa prodávajícího je obchod@activa.cz. Telefonické spojení prodávajícího je +420 286 007 100.

 

II. Objednávání zboží

 1. Objednávka může být společnosti ACTIVA doručena pouze prostřednictvím internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěné na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese obchod.activa.cz.
 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  a) Svojí identifikaci, tj. název či jméno a příjmení, adresu dodání, kontakt (telefon a e-mailovou adresu).
  b) Objednávkové číslo zboží a množství objednávaného zboží.
  c) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu bydliště kupujícího).
  d) Den dodání zboží, dohodne-li se zákazník se společností ACTIVA odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.
 3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost ACTIVA se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti ACTIVA se objednávka považuje za úplnou.
 4. Společnost ACTIVA neprodleně potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou e-mailovou adresu.
 5. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost ACTIVA povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost ACTIVA zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost ACTIVA zákazníka na tuto skutečnost upozorní.
 6. Společnost ACTIVA zároveň spolu s potvrzením objednávky zašle zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu znění platných Všeobecných obchodních podmínek společnosti ACTIVA.
 7. Zákazník bere na vědomí, že společnost ACTIVA není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.
 8. Telefonické hovory se společností ACTIVA mohou být monitorovány.

 

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky odeslané zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu společností ACTIVA či písemným potvrzením zákazníka, že akceptuje návrh společnosti ACTIVA na dodání alternativního plnění dle čl. II odst. 5 těchto podmínek.
 2. Odeslání objednávky, která by neobsahovala veškeré požadované údaje, nebude prostřednictvím internetového obchodu umožněno.

 

IV. Kupní cena zboží a platební podmínky

 1. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení. Prodávající si dále vyhrazuje právo pozdější změny takto stanovených kupních cen.
 2. Ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH v sazbě vyplývající z platných právních předpisů.
 3. V kupní ceně jsou započítány náklady na obalový materiál a balné.
 4. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálních cen uvedených na stránkách internetového obchodu. V případě, že došlo ke změně kupní ceny podle odst. 1 a tato změna ještě není zobrazena na stránkách internetového obchodu, je společnost ACTIVA povinna zákazníka, který objedná zboží za neaktuální cenu z internetového obchodu, informovat o aktuální výši nové kupní ceny neprodleně po obdržení objednávky zákazníka. Zákazník je v takovém případě oprávněn novou výši kupní ceny odsouhlasit nebo objednávku stornovat. Pokud se zákazník nevyjádří, vyhrazuje si prodávající právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy. Je-li konečná kupní cena totožná nebo nižší než cena uvedená na internetových stránkách internetového obchodu, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy po projednání s kupujícím, a to v těchto výjimečných případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.
 6. Ve vztahu ke zboží, které je kupujícímu poskytováno zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva z titulu vad či nedostatečné kvality zboží. Převod vlastnického práva k takovému zboží bude posuzováno jako darování dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku.
 7. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny prodávajícímu takto:
  a) platební kartou, platebním tlačítkem nebo bankovním převodem předem
  b) platební kartou při dodání zboží
  c) dobírkou – hotovostní úhradou řidiči/přepravci
 8. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za každou samostatnou část dodávky na účet prodávajícího. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

 

V. Podmínky dodání zboží

 1. Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne do 15 hodin budou expedovány ještě týž den přepravci (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude ihned kupujícího informovat.
 2. Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne po 15. hodině a dále objednávky přijaté mimo pracovní dny budou expedovány přepravci následující pracovní den (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude kupujícího informovat nejpozději následující pracovní den.
 3. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží nejpozději do 30 dnů od obdržení objednávky zákazníka, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 4. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení:

  A. Zásilkovna
  Společnost Zásilkovna s.r.o. doručuje zásilky na svá výdejní místa zpravidla následující pracovní den od převzetí zboží od prodávajícího. Zásilkovna kontaktuje kupujícího v den dodání SMS zprávou, ve které mu sdělí heslo nutné pro převzetí zásilky. Od získání hesla má kupující 7 dnů na převzetí své zásilky.

  B. Kurýr do vlastních rukou
  Společnost ACTIVA doručí objednávky přijaté v pracovní dny do 15. hodin následující pracovní den. Objednávky přijaté v průběhu dne po 15. hodině nebo mimo pracovní den budou doručeny o jeden pracovní den později. Kupující je o doručení informován v den dodání zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Ve zprávě je uvedený i telefonický kontakt na řidiče.

  C. Česká pošta – Balík do ruky
  Společnost Česká pošta s.p. doručuje zásilky zpravidla následující pracovní den od převzetí zboží od prodávajícího. Zboží předáváme dopravci nejpozději druhý pracovní den po objednávce. Při převzetí bude kupujícímu zaslán e-mail s číslem balíku, na jehož základě je možné sledovat balík na adrese cpost.cz. V době vánoční sezóny může dopravce termín doručení zásilky o několik dní prodloužit. Nezastihne-li dopravce kupujícího, dostane kupující oznámení o uložení zásilky na spádové balíkové poště. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne na poště do 10 dní, bude vrácena odesílateli. Řidiči může kupující zaplatit v hotovosti.

  D. Česká pošta – Balíkovna
  Společnost Česká pošta s.p. doručuje zásilky zpravidla následující pracovní den od převzetí zboží od prodávajícího. Zboží předáváme dopravci nejpozději druhý pracovní den po objednávce. Při převzetí bude kupujícímu zaslán e-mail s číslem balíku, na jehož základě je možné sledovat balík na adrese cpost.cz. Balíkovna garantuje přednostní výdej balíků na vybraných pobočkách České pošty nebo v Balíkovnách provozovaných externími partnery. Vyzvednutí zásilky v Balíkovně je na základě jména a kódu pro vyzvednutí zásilky. Zásilku na dobírku je možné hradit hotově i kartou.

 5. Společnost ACTIVA neodpovídá za prodlení, ke kterému došlo v průběhu doručování na straně Zásilkovny či České pošty.
 6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
 7. Společnost ACTIVA vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží, nebo zašle na zákazníkem poskytnutý e-mail. Každá faktura bude obsahovat veškeré zákonem požadované náležitosti.
 8. V případě dodání zboží, které je alkoholickým nápojem, je zákazník povinen předložit společnosti ACTIVA, případně komukoli, kdo bude toto zboží pro společnost ACTIVA doručovat, občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti k ověření skutečnosti, že je zákazník starší 18 let. Prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a společnost ACTIVA je oprávněna od smlouvy odstoupit.

 

VI. Reklamace, odstoupení od smlouvy, záruční doba a zpětný odběr elektrospotřebičů

 1. Práva a povinnosti společnosti ACTIVA a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti ACTIVA za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti ACTIVA za vady zboží zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku.
 2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce pak nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Reklamaci je kupující povinen učinit písemně a je povinen v ní vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby byla tato vada bezplatně opravena, a to buď opravou věci či dodáním nové věci bez vady, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. ..  To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během jednoho roku ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání, a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. e-shopem atd.), má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Odstoupení od smlouvy může zákazník učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči společnosti ACTIVA.  Zboží musí být společnosti ACTIVA zákazníkem zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy společnosti ACTIVA. Odstoupení od smlouvy je možné učinit rovněž prostřednictvím internetového formuláře společnosti ACTIVA „Formulář odstoupení od smlouvy“, který je uveřejněn na webových stránkách společnosti ACTIVA. V takovém případě potvrdí společnost ACTIVA zákazníkovi jeho přijetí neprodleně po jeho obdržení.
 5. Při odstoupení od kupní smlouvy odpovídá zákazník společnosti ACTIVA za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se zákazník seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 6. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost ACTIVA před uzavřením smlouvy poučila spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti ACTIVA a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli společnosti ACTIVA,,
  d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků zákazníka nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  f) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej zákazník porušil,
  g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej zákazník porušil.
 7. Společnost ACTIVA je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Společnost ACTIVA vrátí zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem včetně nákladů na nejlevnější způsob dodání zboží. Společnost ACTIVA není povinna vrátit zákazníkovi přijaté peněžní prostředky dříve, než obdrží zboží od zákazníka či než jí zákazník prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastalo dříve. Náklady na vrácení zboží na adresu společnosti ACTIVA hradí zákazník. Společnost ACTIVA je oprávněna vrácenou kupní cenu přiměřeně snížit, pokud v důsledku nakládání zákazníka se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, došlo ke snížení hodnoty tohoto zboží.
 8. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu obchod.activa.cz.
 9. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží. Individuální záruční doba je vždy uvedena na internetových stránkách společnosti ACTIVA v popisu konkrétního zboží. Společnost ACTIVA vystaví zákazníkovi záruční list, který zákazníkovi předá při předání zboží, nebo zašle na zákazníkem poskytnutý e-mail. Daňový doklad prodávajícího slouží jako záruční list.
 10. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 11. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti ACTIVA, např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí ACTIVA záruční list i dodatečně.
 12. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a zákazník o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost ACTIVA a zákazník nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nebude lhůta dodržena, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 13. Reklamaci je třeba uplatnit ihned poté, co se vada výrobku projeví. Neoznámí-li kupující vadu věci bez zbytečných odkladů, nárok na uplatnění reklamace zaniká.
 14. Zboží musí být používáno pouze k prvotnímu účelu, tak jak je to patrné z popisu zboží a jak je uvedeno v návodu na použití. Po dobu záruční doby nesmí být zboží jakkoliv upravováno, nesmí být porušeny ochranné prvky. V opačném případě záruka na zboží zaniká.
 15. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.
 16. Společnost ACTIVA nabádá zákazníky k využívání zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů.

 

VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. 2.    Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce. Jedná se o následující údaje: jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 6. Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Pokud zákazník udělí dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně zpracování pro potřeby profilování za účelem zjištění jeho relevantních potřeb a nabízení vhodných obchodních nabídek a benefitů, může zákazník tento souhlas kdykoliv odvolat buď kliknutím na odkaz v obchodním sdělení nebo odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu obchod@activa.cz. Neposkytnutí nebo odvolání tohoto souhlasu nemám vliv na dodávku zboží či služeb.
 8. Zákazník má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Zákazník má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.
 9. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 10. Zákazník souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek společnosti zákazníkem, za předpokladu, že si zákazník sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče.

 

VIII. Informační povinnost prodejce

 1. Podle § 9 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby.
 2. Výše uvedené povinnosti se nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti. Pokud si spotřebitel přesto přeje tyto informace získat, může se obrátit na výrobce daného produktu, který je vždy uváděn.

 

IX. Produkty z drahých kovů

 1. Produkty, jejichž některé části jsou vyrobené z drahých kovů, mají v detailu produktu uvedené podrobnější informace o použitých kovech. Jedná se především o vybrané psací potřeby značek Parker, Waterman a Lamy.
 2. České puncovní značky:

  České puncovní značky

  Zlato
  24 karátů = 999/1000
  23 karátů = 958/1000
  22 karátů = 900/1000
  18 karátů = 750/1000
  14 karátů = 585/1000


  Stříbro
  925/1000 (stearlingové/mincovní stříbro)

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z internetového obchodu obchod.activa.cz osobami, které při nákupu zboží nejednají v rámci své podnikatelské činnosti.
 2. Písemnou dohodou mezi společností ACTIVA a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2024.
 4. Právní vztah společnosti ACTIVA a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.
 5. Pokud vztah mezi společnosti ACTIVA a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 7. V případě sporu se může zákazník, který je spotřebitelem, obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, IČO: 00020869, tel.: 296 366 360, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: www.coi.cz, nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., se sídlem Pod altánem 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 00409871, tel.: 261 263 574 e-mail: scs@konzument.cz, internetová adresa: www.konzument.cz, které jsou příslušné k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím. Spotřebitelský spor lze řešit též prostřednictvím platformy EU pro řešení spotřebitelských sporů on-line, která je dostupná zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Archiv všeobecných obchodních podmínek: